Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására I. Általános szabályok: Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Sorridente Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48 mf 2.) (Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre. II. Fogalom meghatározások: Szolgáltató: Sorridente Kft. Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48 Telephely: 1068. Budapest, Benczúr u. 48. fsz. 2. Cégjegyzékszám  01-09-376325   Adószám:  23940464-2-42   A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához […]

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

I. Általános szabályok:

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Sorridente Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48 mf 2.) (Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

II. Fogalom meghatározások:

 1. Szolgáltató: Sorridente Kft. Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 48 mf 2. Telephely: 1068. Budapest, Benczúr u. 48. fsz. 2. Cégjegyzékszám  01-09-376325Adószám: 23940464-2-42

A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, mely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

 1. Megrendelő: az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve írásbeli MSZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.
 2. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (MSZ): A Szolgáltató rendelőjében kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége, amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (úgy mint Kezelési terv, Fogászati anamnézis lap, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha az MSZ aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

 1. Szolgáltatóval együttműködő orvosok:a Szolgáltatóval bérleti vagy együttműködési jogviszonyban (pl. kezelőszék-bérlet, rendelő helyiség bérlete stb.) álló olyan fogorvosok, akik a saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt a saját praxisukban végzett fogászati tevékenységükért. A Szolgáltatóval együttműködő más orvosok páciensei nem a Szolgáltató páciensei. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatóval együttműködő orvos engedélyeiért.

 

III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma:

 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező MSZ szerinti tartalommal határozzák meg.

Amennyiben az MSZ mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált MSZ-ben rögzített feltételek szerint.

 1. A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A Kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat automatikus módosulását.
 2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az MSZ szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az MSZ vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogszabályzáshoz, – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában és tartalommal, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

IV. Garancia

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten a fogszabályozási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a fogszabályozási tevékenység, dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a paciens kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja. Endodoncia kezelések tekintetében Szolgáltató garanciát nem vállal.
 2. Kötelező fogászati kontroll:A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli.

A dentoalveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában (8-16 nap) két naponta kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi három alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik.

 1. A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője.

A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére; a fogpótlás elvesztésére; az olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset következtében jönnek létre; az olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait vagy a Megrendelő helytelen életmódja, rossz szokása (fogcsikorgatás) eredménye; ezenkívül: amennyiben a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton ellenőrzésen nem jelent meg; a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye; vagy nem követi a fogorvos utasításait; a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer fogyasztása következtében kialakuló panaszok esetére; a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetére; és amennyiben a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát;
vagy ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás, orvoslását nem teszi lehetővé.

V. A szolgáltatás ellenértéke: kezelési díjak, költségek, számlázás

 1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelőiben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések illetve az egyes anyagok díja a Kezelési terv illetve a MSZ szerint fizetendő.
 2. Az MSZ szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök illetve a közvetített szolgáltatások költségei az MSZ-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandók.
 3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az MSZ szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.
 4. Az MSZ szerint díj- és anyagköltségek az Kezelési terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, ajánlat 30 napig érvényes. Ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül is módosulhatnak az MSZ-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig a kezelés során előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység következtében.
 5. Megrendelő az egyes kezelés(ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését és a számla átvételét igazolja, továbbá tudomásul veszi, hogy a kezeléssel kapcsolatosan utólagos reklamációt nem kezdeményez.

VI. Fizetési feltételek és a kezelés lemondás

 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelemi kamat összege. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet.
 2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés legkésőbb a kezelés időpontját megelőző 24 órán belül mondható le. Amennyiben az időpont 24 órán belül nem kerül lemondásra, a Megrendelő részére a Szolgáltató 10.000,-Ft lemondási adminisztrációs díjat számít fel, melyet a következő kezelés számlájával együtt számít fel.

Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások a honlap működésével összefüggésben

A Sorridente kft. átlátható módon szeretné használni a cookie-kat, illetve megosztani, hogy mit jelent ez az Ön számára. Az általunk használt cookie-k egy része elengedhetetlen a weboldalunk működőképességéhez, de vannak olyan cookie-k is, amelyeket kikapcsolhat vagy blokkolhat.

Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookie-król annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk megosztott információkról.

További részletek miatt keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén:
email: info@sorridentefogaszat.hu
cím: 1068. Budapest, Benczúr u. 48. fsz. 2.

Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások a honlap működésével összefüggésben

A Sorridente kft. átlátható módon szeretné használni a cookie-kat, illetve megosztani, hogy mit jelent ez az Ön számára. Az általunk használt cookie-k egy része elengedhetetlen a weboldalunk működőképességéhez, de vannak olyan cookie-k is, amelyeket kikapcsolhat vagy blokkolhat.

Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookie-król annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk megosztott információkról.

További részletek miatt keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén:
email: info@sorridentefogaszat.hu
cím: 1068. Budapest, Benczúr u. 48. fsz. 2.

Mik azok a cookie-k?

A cookie egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment le. A cookie-nak egyedi azonosítója van, így lehetővé teszi a webhely számára, hogy emlékezzen a műveletekre és preferenciákra (például a helyre, a nyelvre, a betűméretre és más megjelenítési beállításokra) egy bizonyos ideig. Így nem kell újra beírnia az információkat, amikor visszatér a weboldalra, vagy egyik oldalról a másikra kerül. A cookie-k segítenek a böngészési élmény testre szabásában is.

A cookie-k általában nem tartalmaznak személyes adatokat, azonban a cookie információkat is személyes adatként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.

A cookie-k fajtái

A cookie-knak kétféle kategóriája létezik: tartós cookie-k és munkamenet cookie-k. A tartós cookie-k az eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan nem törlődnek. A munkamenet cookie-k addig maradnak a készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.

Miért használunk cookie-kat?

Több oka is lehet a cookie-k használatának:

 • Vannak cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és annak lehetővé tételéhez, hogy az általunk kínált szolgáltatások igénybe vehesse;
 • Vannak cookie-k, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldalunk használatával és annak teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk online termékeinket és szolgáltatásainkat;
 • Vannak cookie-k, amelyeket a weboldalunkon szerzett tapasztalatainak személyre szabásához és optimalizálásához használunk. Ezen cookie-k információkat tárolnak a felhasználók döntéseiről, például a szövegméretről, a nyelvről és a képernyő felbontásáról.
 • Vannak cookie-k, melyeket harmadik felek helyeznek el a szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében (például a közösségi média cookie-k), vagy pedig hirdetési célból.

Az alábbiakban további információkat találhat a használt cookie-k típusairól.

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K

Ezen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő weboldalt nyújthassunk Önnek, lehetővé téve az általunk kínált szolgáltatások igénybevételét.

Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunkat.

ELEMZŐ ÉS TELJESÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ COOKIE-K

Ezek a cookie-k segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához, hogy mely webhelyterületeket látogatták meg. Ezt használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó számítógépek elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, kezeljük a weboldalt, nyomon kövessük a felhasználók mozgását és széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk.

Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja.

SZEMÉLYRE SZABÁSHOZ HASZNÁLT COOKIE-K

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét, és minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalunkat, üdvözöljük Önt, regisztráció vagy bejelentkezés nélkül.

Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja.

HARMADIK FÉL COOKIE-K

Ezek a cookie-k a honlapunkon harmadik felek által elhelyezett cookie-k. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott hirdetéseket generáljunk más webhelyeken, amelyek olyan információkon alapulnak, mint például a weboldalunkon lévő oldallátogatások. Webhelyeink harmadik féltől származó szolgáltatásokhoz való cookie-kat is elhelyezhetnek, például közösségi oldalram pl. a “Megosztás a Facebookra” gombra kattintva a felhasználó böngészőjében elhelyezi a Facebook cookie-t.

Nem adunk meg személyes adatokat olyan harmadik feleknek, akik cookie-kat helyeztek el weboldalunkon. A harmadik felek azonban feltételezhetik, hogy azok a felhasználók, akik a weboldalunkon megjelenített személyre szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal kapcsolatba lépnek vagy rájuk kattintanak, egy olyan csoportba tartoznak, amelyre a hirdetés vagy a tartalom irányul. Nem férünk hozzá és nem ellenőrizzük azokat a cookie-kat, illetve funkciókat, amelyeket a hirdetők és a harmadik fél webhelyei használnak. Ezen harmadik feleknek az adatkezelési gyakorlatai nem tartoznak az adatvédelmi szabályzat vagy a cookie-nyilatkozat hatálya alá. Kérjük, közvetlenül velük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatukat illetően.

Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja.

Az Ön preferenciái

Lehetőség van a cookie-k korlátozására vagy letiltására, vagy akár a cookie-k törlésére, amelyek már el vannak helyezve az eszközre. Ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni webhelyünk egyes részeihez, és azt gondolhatjuk, hogy még soha nem látogatott meg minket, ezért ismét megjelenhet a Cookie-figyelmeztetés, és kérheti az Ön beleegyezését a cookie-k elhelyezéséhez.

A böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-kat. Tekintse meg a böngésző súgójában található releváns információkat, hogy megtudja, hogyan kezelje a cookie-beállításokat.

A Sorridente Fogászatot keresi?

Jó helyen jár! A Sorridente Fogászat Visage Dental néven folytatja működését. Új néven, új arculattal, de a megszokott minőséggel és magas színvonallal várjuk régi és új pácienseinket!